Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Taraflar, işbu sözleşme kapsamında birbirlerine aktardıkları her türlü kişisel verinin işlenmesine ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin korunması için belirtilen uygun güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür.

Taraflar işbu sözleşme kapsamında aktarılan kişisel verilerin yalnızca sözleşmenin ifası amacıyla kullanılabileceği, kişisel veriyi aktaran tarafın mevzuat uyarınca veri sahibinden gereken izinleri almakla yükümlü olduğu, veri aktarılan tarafın ise kendisine aktarılan verinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak kanunda ve sair mevzuatta öngörülen tedbirleri almakla yükümlü olduğu hususlarında mutabıktır.

Taraflar, taraflardan birinin öngörülen izin, tedbir ve önlemlerin alınmaması sebebiyle bir zarara uğraması halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması ya da herhangi bir zararı tazminle mükellef kılınması halinde söz konusu tutarlar için ihlali gerçekleştiren tarafa rücu edileceği ve bu tutarların tüm ferileri ile birlikte zarara uğrayan tarafın ilk talebinde herhangi başka bir yasal yola başvurmaya gerek kalmaksızın ihlali gerçekleştiren tarafça derhal, nakden ve defaten tazmin edileceği konusunda mutabıktır.

ONAY VE YÜRÜRLÜK

Bu sözleşme (2) nüsha halinde MÜŞTERİNİN TEKNOVIA İLETİŞİM REKLAMCILIK mobil uygulama Sözleşmesi’ni doldurup imzalaması ile ilk sayfada belirtilen tarihte, yürürlüğe girmiştir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.